Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės