ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Irena Malinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Vilma Pilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Nariai:

Ramutė Pociukonienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Danguolė Motiejūnienė, vyresnioji logopedė;

Aldona Aponienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO METINĖS INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Laimutė Andriuškevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Nariai:

Danguolė Vasiliauskienė, vyr. finansininkė;

Danguolė Motiejūnienė, logopedė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė,  Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktorė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Sekretorė – Vilma Pilkienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Nariai:

Eduardas Ingelevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistas;

Gražina Sviderskienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Dalia Šiupienienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGELĖ“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Grupės sudėtis

Pirmininkė – Irena Malinauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Danguolė Motiejūnienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ vyresnioji logopedė;

Ingrida Matulevičienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.