Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės