Tikslas –  teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų; ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką; sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

Uždaviniai:

  • užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;
  • saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jų socialinį saugumą;
  • skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jų gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • puoselėti vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikti visapusišką specialistų pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
  • užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
  • ugdyti vaikų bendražmogiškąsias vertybes;
  • nuosekliai plėtoti gamtamokslinį vaikų ugdymą;
  • užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) tęstinumą, orientuojantis į darnią vaiko raidą bei pagalbą vaikui ir jo šeimai;
  • kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;
  • organizuoti etninės kultūros ugdymą, suteikiant vaikams etnokultūrinės raiškos gebėjimų,  ugdant tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą.