Tikslas –  teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,

pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų,

ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką,

sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

Uždaviniai:

užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

puoselėti vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikti visapusišką specialistų pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose;

padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.);

saugoti ir puoselėti vaiko kultūrą;

užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) tęstinumą, orientuojantis į darnią vaiko raidą bei pagalbą vaikui ir jo šeimai;

kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

organizuoti etninės kultūros ugdymą, suteikiant vaikams etnokultūrinės raiškos gebėjimų,  ugdant tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą.