Tikslas –  teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

Uždaviniai:

užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jų socialinį saugumą;

skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jų gebėjimus, puoselėti individualybę;

puoselėti vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikti visapusišką specialistų pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems šeimose, kurioms  taikoma atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus įsakymu skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;

ugdyti vaikų bendražmogiškąsias vertybes;

nuosekliai plėtoti gamtamokslinį vaikų ugdymą;

užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) tęstinumą, orientuojantis į darnią vaiko raidą bei pagalbą vaikui ir jo šeimai;

kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

organizuoti etninės kultūros ugdymą, suteikiant vaikams etnokultūrinės raiškos gebėjimų,  ugdant tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą.