PATVIRTINTA

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d.

įsakymu Nr. V-47