Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
 
 
Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galite susipažinti: