ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo programa

Keturmečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas YGA GA, parengtas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

Penkiamečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA, parengtas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui naudojamas OPA PA priešmokyklinio ugdymo(si) komplektas, parengtas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Dirbant su šiuo komplektu, visos vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinos kompetencijos ugdomos integraliai visos vaiko veiklos metu.

INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS

Ankstyvojo ugdymo vadovas

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai‘‘