LAISVOS DARBO VIETOS

Pedagoginiai darbuotojai

Aptarnaujantis personalas

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

  1. Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo  mokytojo (os) (pareigybės lygis A2) pareigoms užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
  2. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
  3. Darbo krūvis: 1 etatas.
  4. Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo mokytojo (os) pareigybei užimti:

4.1. aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (įgytas iki 1995 m.) – būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir įgijus ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pedagoginę kvalifikaciją;

4.2. išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio  ugdymo principus;

4.3. būti įgijus kompetenciją, numatytą mokytojų kompiuterinio raštingumo programose;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam ir iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija.

  1. Darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.
  2. Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4.  pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6.5.  gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
  2. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Volungės g. 25, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@volungele.alytus.lm.lt su nuoroda:  Dėl laisvos ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo vietos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2020 m. birželio 29 d. 16.00 val.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris vyks 2020 m. liepos 7 d.

Kontaktinis tel. (8 315) 76 590, mob.  8 652 53927, el. p. ld@volungele.alytus.lm.lt

Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama https://www.volungele-alytus.lt/veiklos-sritys/informacija-apie-laisvas-vietas/darbo-vietos/

Informacija paskelbta 2020-06-12.

Laisvų darbo vietų nėra