PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

1. Į lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1,5 iki 5 metų.

2. Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sukaks 5 metai.

3. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuota specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, į priešmokyklinio ugdymo grupę priimamas tėvų (globėjų) prašymu Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

4. Grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Nesuformavus grupės iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, formuojamos mišraus amžiaus vaikų grupės.

5. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę priimami tik tuo atveju, jei lopšelyje-darželyje yra laisvų vietų.

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja lopšelio-darželio direktorius.

7. Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį, paskirstymas į grupes ir išbraukimas iš lopšelio-darželio vaikų sąrašo įforminamas direktoriaus įsakymu.

8. Vaikų, priimtų į lopšelį-darželį, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki mokslo metų pradžios (arba sutarto priėmimo laiko) informuojami apie grupę, į kurią pateko vaikas, grupės darbuotojus.

9. Priimant į lopšelį-darželį prioritetas teikiamas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą.

10. Vaikai į  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami, tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui.

11. Tėvų prašymai pagal prašymų pateikimo datą registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į lopšelio-darželio grupes registracijos žurnale.

12. Tėvai (globėjai), atvedę vaiką į lopšelį-darželį, pateikia direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją. Nepateikus reikiamų dokumentų vaikas į lopšelį-darželį nepriimamas.

13. Vaikas į ikimokyklinio ugdymo grupę priimamas sudarant dvišalę sutartį tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio direktoriaus. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu sutarties egzempliorius pasirašo lopšelio-darželio direktorius ir vienas iš vaiko tėvų (globėjų). Sutartis sudaroma ne vėliau kaip pirmąją dieną, kai vaikas ateina į lopšelį-darželį. Vaikui neatvykus iki prašyme nurodytos datos ir tėvams (globėjams) jos nepratęsus, prašymas nebegalioja.

14. Vaikui išvykus iš lopšelio-darželio, jo asmens byla lieka įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymą, prašymą, įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

Priėmimo prašymas