PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų.

Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba.

 

IMG_3437IMG_4280IMG_3702