PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMA

Vaikų pasiekimai yra vertinami mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (balandžio-gegužės mėn.), vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.).

Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose. Vertinant išryškėja, kuriems vaikams gali prireikti individualios ir papildomos pagalbos. Sudaryta ,,Vaikų pasiekimų vertinimo lentelė‘‘.

Penkiamečiai vertinami remiantis PI KA! pasiekimų knygele, kurioje užduotys sudarytos vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2014) apibrėžtomis vaiko ugdymosi sritimis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi  OPA PA! pasiekimų aplanku, kuriame klausimynų užduotys sudarytos ir pateikiamos pagal atskiras kompetencijas ir ugdymosi pasiekimų sritis.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.

Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Individualių pokalbių metu tėvai nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą.

Specialiųjų ugdymo/si poreikių vaikų vertinimas                            

Mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja vaiko kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, o metų gale – fiksuoja padarytą pažangą. Pildomos kalbos tyrimo kortelės, ruošiami korekcinio darbo planai, esant reikalui individualios programos. Mokslo metų gale pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.